LOKAL ANVENDELSE AF REGNVAND

HOS DRIAS KAN DU FÅ ERFAREN OG KOMPETENT RÅDGIVNING OM LAR-LØSNINGER.

DRIAS leverer rådgivning om lokal anvendelse og håndtering af regnvand til mange forskellige typer projekter. Vi rådgiver om alt fra afløbsanlæg, kloakering af almindelige småhuse til industribygninger, regnvandsbassiner, anlæg for regnvandsnedsivning og regnvandsforsinkelse, samt dertilhørende LAR-løsninger. Lokal afledning af regnvand (LAR) omhandler bl.a. regnvandsbassiner, arealer som kan optage vand midlertidigt (håndtering af oversvømmelse), faskiner, regnvandsbede, grøfter, dræning, mv. I flere tilfælde projekterer vi anlæg med forskellige separate spildevandssystemer, hvor der er forskellige risici eller processer der gør det hensigtsmæssigt. Det gør sig eksempelvis gældende ved biogasanlæg, hvor dele af spildevandet føres i separat system for at indgå i processen.

Præmisserne er de samme, idet vand løber nedad og vi vil have vand væk fra bygningerne. Uanset om det er spildevand eller regnvand, som selvfølgelig er adskilt. Vi oplever oftere 5- og 10-års hændelser, hvor vi får meget nedbør på én gang. Idet der er mangel på byggegrunde i og omkring de større byer, bygges der nu på grunde som tidligere har været anset som uhensigtsmæssige blandt andet grundet regn- eller grundvandsproblematikker. Det skaber en vis kompleksitet i nutidens LAR-løsninger.

BYGGEMODNING

DRIAS udfører byggemodningsprojekter i forbindelse med opførelse af boligprojekter og erhvervsbebyggelser.

Opgaverne omfatter dialog med forsyningsselskaber og ledningsejere, projektering af vejprojekt, herunder stationeringsplaner samt længde- og tværsnit.

Byggemodningsprojekter kan desuden omfatte projektering af regn- og spildevandssystemer og -anlæg, herunder koordinerende ledningsplaner samt projektering af vej- og gadebelysning.

​DRIAS har bred erfaring med at projektere med permeable belægninger, indtænke LAR-løsninger, herunder forsinkelsesbassiner og grønne tage, for at tilbageholde eller forsinke overfladevand.

Kontakt os om dit byggemodningsprojekt.
Byggemodning-vejplan-Dalsvinget

Relaterede projekter

Vi har rådgivet om regn- og spildevand ved en lang række projekter.

Byggemodning og anlæg

Egebjerg Bakke

Byggemodning og anlæg

Grundfør og Favrskov Forsyning

Byggemodning og anlæg
Almene boliger
Boligprojekter

Arsenalet